Eternal

White Mountains, California

Photo © copyright by Frank LeBlanc.